முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

March, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பகைவீட்டு மறிக்கும் தீவனக்கிளை உடைத்துப்போடும் பெருங்கருணை - ஆதவன் தீட்சண்யா

" சே" மீது பதிப்புரிமையின் வன்முறை

Oppose Copyriting CHE GUEVERA 
Letter to Ocean Books, AustraliaWe are a group of writers, civil rights activists and left-leaning publishers from the city of Chennai and other parts of Tamil Nadu, India. We were shocked to findan aadvertisement that appeared recently in the weekly pull-out of a right-leaning Tamil daily, Dinamani (March 3, 2013). The advertisement has been taken out by a conservative Tamil publishing house,“Kannadasan Pathippagam’ based in Chennai, and relates to the sole right it claims to have obtained from you for translating the following works: 1. Motorcycle Diaries by Che Guevera 2. Che: A Memoir by Fidel Castro 3. Bolivian Diaries by Che Guevera

The publisher clearly has no idea of what Che stood for or what work by and about him are likely to contain. For one, they claim that all three books listed above are written by Che! Besides, the advertisement in its brief note on Che Guevara claims that he was an exponent of ‘gorilla’ warfare (sic). It would not be out of p…